Total Commander – naturalne sortowanie

totalcommanderTotal Commander domyśłnie sortuje plik w sposób nie do końca włąściwy, mianowicie pliki zaczynające się od cyfr układają się tak: 1,10,11…2, 21 itd. W przypadku kiedy chcemy mieć wszystko poukładane we właściwej kolejnośc musimu ręcznie wyedytować plik konfiguracyjny wincmd.ini i zmienić sortowanie na naturalne poprzez ustawienie dyrektywy SortUpper=3


wincmd.ini

Po tym zabiegu sortowanie wygląda tak: 1,2,10,11…, 21 itd.

Ustawienia w pliku konfiguracyjnym wincmd.ini (i pp_conf.ini)

Informacja: Większość ustawień w pliku Wincmd.ini można także zmienić w oknach programu. Tylko kilka można zmienić wyłącznie bezpośrednio, ponieważ nie są przeznaczone do modyfikacji przez użytkownika lub dotyczą rozwiązań specyficznych problemów. Ustawienia klienta FTP są przechowywane w pliku wcx_ftp.ini.
Informacja: Dwa pliki ini znajdują się w katalogu Windows, lecz ich położenie można zmienić, korzystając z parametrów wiersza poleceń. Położenie to można także zdefiniować w rejestrze. W tym celu należy je określić podczas instalacji lub korzystając z oddzielnego programu inireloc.exe, dostępnego w serwisie www.ghisler.com, na stronie Addons.

[Configuration]
Ustawienia ogólne
1hourdif=0
1: Ignorowanie przy porównywaniu plików różnicy czasu wynoszącej dokładnie 1 godzinę. Wartość ta jest przydatna przy porównywaniu plików na wolumenach NTFS i FAT (w czasie letnim!).
ActiveRight=0
1: Aktywowanie po uruchomieniu programu Total Commander prawego panela (1/0).
Aligned extension=1
Wyświetlanie rozszerzeń nazw plików wyrównanych do lewej.
Allowed=
Dostępne napędy -> ogranicza dostęp do napędów! Przykład: Allowed=cde \ oznacza 'Otoczenie sieciowe’
AltSearch=0
Wyszukiwanie: 0: CTRL+ALT, 1: ALT, 2: Tylko litera, 3: Litera w polu wyszukiwania, 4: Wyłączone.
AlwaysCopyInBackground=0
1: Kopiowanie jest wykonywane zawsze w tle (tylko wersja 32-bitowa).
AlwaysPackInBackground=0
1: Pakowanie zip w tle. 2: Pakowanie zip i z użyciem kompresorów zewnętrznych w tle. 3: Podobnie jak 2, kompresory zewnętrzne są uruchamiane zminimalizowane.
AlwaysToRoot=0
1: Przy zmianie napędów katalog jest zawsze zmieniany na główny katalog dysku (jak w Eksploratorze Win95/98).
AlwaysUnpackInBackground=0
1: Rozpakowywanie zip w tle. 2: Rozpakowywanie zip i z użyciem dekompresorów zewnętrznych w tle. 3: Podobnie jak 2, dekompresory zewnętrzne są uruchamiane zminimalizowane.
AppendWarning=1
0: Przed dołączeniem do pliku ostrzeżenie nie jest wyświetlane.
AutoInstallPlugins=1
Wartość 0 określa, że wyłączone jest automatyczne instalowanie modułów przy otwieraniu archiwum modułu.
Autotreechange=0
1: Pojedyncze kliknięcie katalogu w widoku drzewa zmienia ścieżkę w drugim panelu na ścieżkę tego katalogu.
BriefViewWidthLimit=
Ustawia maksymalną szerokość (w pikselach) dla widoku Krótki paneli.
BrushForCursor=0
Należy podać wartość 1, jeśli przy przesuwaniu kursora pozostaje za nim ślad z ramek wokół niewybranych plików (błąd karty graficznej).
CdCloseDoor=1
Jeśli zmiana napędu na napęd CD-ROM nie powiedzie się, podejmowana jest próba zamknięcia tacy napędu CD (tylko wersja 32-bitowa). Zachowanie wyłącza się podając parametr CdCloseDoor=0.
CmdUpDown=0
Określa, czy kursor może być przesuwany w górę i w dół, nawet jeśli aktywny jest wiersz poleceń (1/0).
CmtOemFont=0
Określa, czy w plikach descript.ion stosowany jest zestaw znaków OEM (DOS) (zalecane tylko dla użytkowników korzystających z narzędzia 4dos lub 4nt).
ColorFilters=0
Włącza/wyłącza kolorowanie plików wg typów.
CompareCaseSensitive=0
1: Porównywanie wg zawartości uwzględnia wielkość liter. 0: Ignorowanie wielkości liter (litery a oraz A są traktowane jako równe).
CompareIgnoreRepSpace=1
1: Ignoruje różną liczbę spacji, np. „a b” traktuje tak samo jak „a b”. 0: Traktuje różną liczbę spacji jako różnicę.
CompareVertical=0
1: Panele tekstowe okna porównywania wg zawartości są wyświetlane jeden nad drugim. 0: Obok siebie.
CopyComments=6
Jest to kombinacja (suma) następujących znaczników: 1: Domyślny plik komentarzy to files.bbs. 2: Domyślny plik komentarzy to descript.ion. 4: Odczytuj komentarze z plików obu typów. 8: Kopiuj komentarze razem z plikami. Same pliki komentarzy są pomijane. 16: W plikach descript.ion stosuj zestaw znaków DOS (pliki files.bbs zawsze używają tego zestawu). Informacja: Jeśli określono wartości 1 i 2, stosowana jest wartość 2.
CopyStreams=0
1: Strumienie NTFS są kopiowane. 0: Strumienie NTFS są ignorowane.
CopyBlockSize=32
Określa wielkość bloku dla kopiowania (w kilobajtach=1024 bajty). Wartość domyślna i minimalna to 32 (=32768 bajtów).
CopyHugeBlockSize=
Określa wielkość bloku dla kopiowania bardzo dużych plików. Pliki będą odczytywane i zapisywane bezpośrednio, z pominięciem pamięci podręcznej dysku. Minimalna wielkość to 10MB. W ten sposób będą kopiowane tylko pliki większe niż podana wielkość bloku. Dla plików mniejszych używana jest wartość parametru CopyBlockSize. Domyślnie, jeśli tego parametru nie ma w pliku INI, funkcja jest wyłączona.
CopyBlockSizeOther=32
Określa wielkość bloku dla kopiowania pomiędzy napędami na różnych dyskach. W takim przypadku należy podać mniejszą wielkość bloku, ponieważ oba dyski mogą jednocześnie odczytywać/zapisywać dane. Podczas kopiowania na pojedynczym dysku, gdy jego głowica musi przeskakiwać pomiędzy plikiem źródłowym a docelowym, większą wydajność daje stosowanie dużej wielkości bloku.
CopyHugeBlockSizeOther=
Określa wielkość bloku dla kopiowania bardzo dużych plików pomiędzy różnymi dyskami. Minimum: 256 kB. Zalecane wartości (można także spróbować innych):
CopyBlockSize=1024
CopyHugeBlockSize=10240
CopyBlockSizeOther=128
CopyHugeBlockSizeOther=32.
SamePartitions=napędy,napędy
Umożliwia określenie, które napędy logiczne (partycje) znajdują się na tym samym dysku twardym. Przykład: W komputerze są zainstalowane dwa dyski, jeden z napędami C,E i F, a drugi z napędami D, G i H. Odpowiedni parametr to SamePartitions=CEF,DGH. Przy kopiowaniu pomiędzy napędami E i F (ten sam dysk fizyczny) użyte zostaną pierwsze dwie wartości, a przy kopiowaniu pomiędzy C i D (różne dyski), wartości, których nazwy zaczynają się od 'Other’.
CountMarked=1 1:
Zlicza pliki w podkatalogach przed kopiowaniem/usuwaniem, co umożliwia wyświetlanie drugiego paska postępu. 0: Bez zliczania plików (szybsze).
CountSpace=1 1:
Zlicza pliki przy wybieraniu spacją. 0: Bez zliczania plików (szybsze).
DeleteDelay=0
Program (tylko wersja 32-bitowa) czeka przez określony czas (w milisekundach) po usunięciu pliku do Kosza. Można zwiększyć tę wartość (domyślnie 0), jeśli występują awarie, gdy uruchomiony jest program Cleansweep.
DeviceChange=1
1: Reaguje na komunikaty wm_devicechange (co umożliwia wykrywanie zmian dysków), 0: Ignoruje.
DirBrackets=1
Określa, czy wokół katalogów są wyświetlane nawiasy kwadratowe (1/0, domyślnie=1).
DriveisCD=FGH
Definiuje napędy F, G i H jako napędy CD-ROM. Przy kopiowaniu z tych napędów nie jest kopiowany atrybut Tylko do odczytu plików. Parametr ten jest przydatny dla sieciowych napędów CD, które nie są wykrywane automatycznie.
DriveTipDelay=0
Określa opóźnienie w milisekundach przed wyświetleniem opisów napędów na rozwiniętej liście wyboru napędu (domyślnie = 0).
Editor=notepad.exe
Domyślny edytor dla klawisza F4.
ExplorerForCopy=0
Określa, czy dla działań klawiszy F5 i F6 używana jest wbudowana funkcja kopiowania (bardziej elastyczna) czy metoda Eksploratora (0/1).
FileTipWindows=0
Określa, czy dla nazw plików, które nie mieszczą się w panelu plików w widoku Pełny, wyświetlane są etykietki (małe okienka z informacjami; tylko wersja 32-bitowa) (1/0).
FirstLang=0
Określa, czy przy pierwszym uruchomieniu programu zostanie wyświetlone pytanie o język.
FirstTime=0
Określa, czy przy pierwszym uruchomieniu programu zostaną wyświetlone informacje o wersji.
FirstTimeUnpack=0
Pierwsze użycie opcji „Rozpakuj wszystkie” -> wyświetlenie wskazówki dotyczącej użycia klawisza ENTER na pliku.
FirstTimeZIP=0
Pierwsze pakowanie/rozpakowywanie -> wyświetlenie okna konfiguracji kompresorów.
HebrewListerFix=0
1: W hebrajskiej wersji systemu Windows, przy wybieraniu angielskiego tekstu w przeglądarce, stosowana jest poprawka współrzędnych.
HistoryAppend=1
1: Dołącza wybrany katalog (ALT+W dół) na końcu listy historii katalogów (domyślnie). 0= Przenosi zaznaczenie bieżącej pozycji na liście katalogów do pozycji wybranego elementu.
IconLib=c:\totalcmd\wcicolib.icl
Ładuje wszystkie domyślne ikony dla list plików z podanej biblioteki DLL. W serwisie www.ghisler.com jest dostępna przykładowa biblioteka ICL (16-bitowa biblioteka DLL).
IconsInThread=1
Określa, czy ikony plików EXE i LNK są ładowane w oddzielnym wątku (1/0).
IconsOnNet=1
Określa, czy ikony plików EXE i LNK są ładowane także dla plików na dyskach sieciowych (1/0).
IconOverlays=1
Włącza/wyłącza nakładki ikon, takie jak małe strzałki oznaczające skrót (1/0).
IconsSpecialFolders=3
Włącza/wyłącza wyświetlanie ikon folderów specjalnych (0=brak, 1=lokalne, 2=w Otoczeniu sieciowym, 3=lokalne i w Otoczeniu sieciowym).
IgnoreWheel=1
Określa, czy ignorowana jest rolka Intellimouse.
InplaceRename=1
Włącza/wyłącza zmianę nazwy pliku w miejscu po jego dwukrotnym kliknięciu (1/0).
InplaceRenamePath=1
Włącza (1) / wyłącza (0) edytowanie bieżącej ścieżki w miejscu. Domyślna wartość taka sama jak parametru InplaceRename, jeśli znajduje się on w pliku INI, w przeciwnym przypadku 1. 2: Wyłącza edytowanie ścieżki w miejscu, lecz umożliwia szybką zmianę katalogu pojedynczym kliknięciem (bez klawisza Shift).
KeyPath=
Ścieżka do klucza rejestracyjnego (BEZ nazwy pliku klucza!). Domyślnie program szuka klucza we własnym katalogu. Parametr ten jest przydatny, jeśli klucza nie można odczytać poprzez sieć LAN.
LanguageINI=
Używany plik języka (WCMD_DEU.LNG itd.)
LockedGoToDriveRoot=0
0: Kliknięcie [ \ ] powoduje przejście do katalogu podstawowego zablokowanej zakładki. 1: Kliknięcie [ \ ] powoduje przejście do katalogu głównego napędu.
LockedTabChange=1
Działanie do wykonania przy zmianie katalogu w zablokowanej zakładce: 0: Zawsze tworzy nową zakładkę. 1: Używa istniejącej zakładki z wybranym katalogiem. 2: Używa pierwszej niezablokowanej zakładki. 3: Używa ostatniej niezablokowanej zakładki.
LongInStatus=0
Wyświetla długą nazwę na pasku statusu w widoku Pełnym. (1/0)
LongNamesToDos=0
Przekazuje krótkie/długie nazwy do okna DOS przy korzystaniu z klawiszy Shift+Enter (0/1).
Mainmenu=
Zawiera ścieżkę i nazwę pliku głównego menu.
MarkDirectories=0
Określa, czy działanie klawisza Szary+ zaznacza także katalogi.
Netwarebugfix=0
1: NIE zmienia nazw plików na napędach zdalnych.
Noreread=AB\
Nie odświeżaj podanych napędów; \ oznacza 'Otoczenie sieciowe’, / moduły systemu plików, a : foldery wirtualne, takie jak Pulpit.
OldStyleDir=0
Użyj funkcji SetCurDir do sprawdzenia, czy katalog istnieje / użyj funkcji FindFirstFile bezpośrednio (1/0).
OldStyleTree=0
Określa, czy zawsze ładowane jest pełne drzewo katalogów napędu (1/0).
OleComments=1
Określa, czy ładowane są komentarze z Eksploratora (strumienie NTFS i dokumenty programu Word) (1/0).
Onlyonce=0
Określa, czy uruchamiana jest tylko jedna kopia programu.
PanelsVertical=0
Panele plików obok siebie (0) lub jeden nad drugim (1).
PortInDriver=1
1: Transferuje całe bloki wewnątrz sterownika (domyślnie) -> szybsze, lecz komputer zablokowany podczas przesyłania. 0: Transferuje w trybie użytkownika -> wolniejsze, lecz lepsza obsługa wielozadaniowości. Ten parametr dotyczy tylko systemów Win95/98/ME. Na systemach WinNT/2000 wszystkie transfery muszą odbywać się w sterowniku.
PreloadThumbnails=1
1: Ładuje miniatury przy otwieraniu katalogu, nie przy przewijaniu do wiersza zawierającego miniaturę. 2: Tak samo jak 1, lecz także w widoku płaskiej struktury plików. 3: Ładuje wstępnie dwa wiersze miniatur poniżej miniatur widocznych.
QuickSearchExactMatch=0
0: Wpisanie kropki działa jak *., ciąg win.i wyszukuje także wincmd.ini 1: Dopasowanie dokładne: wpisanie ciągu win.i wyszuka tylko win.ini, lecz nie wincmd.ini. RenameSelOnlyName=0 Przy zmianie nazwy w miejscu wybiera tylko nazwę, nie rozszerzenie (1) lub nazwę i rozszerzenie (0).
RestrictInterface=
Umożliwia wyłączenie części interfejsu użytkownika. Należy utworzyć sumę wartości następujących opcji: 1: Menu Start 2: Wiersz poleceń 4: Zmiana paska przycisków 8: Menu prawego przycisku myszy dla napędu 16: Menu prawego przycisku myszy dla pliku 32: Zmiana menu katalogów 64: FTP (CTRL+N, CTRL+F) 128: Klawisz ENTER (uruchamianie programów, otwieranie plików) 256: Moduły systemu plików.
ReverseHistory=0
1: Wyświetla historię (wcześniej wyświetlone katalogi) w porządku odwrotnym (ostatnio wyświetlane na początku).
SaveCommands=1
Określa, czy przy zamykaniu programu zapisywane są użyte wiersze poleceń (1/0).
Savepath=1
Określa, czy przy zamykaniu programu zapisywane są bieżące ścieżki (1/0).
Savepanels=1
Określa, czy przy zamykaniu programu zapisywane są ustawienia (1/0).
SearchInFiles=
Umożliwia określenie dodatkowych typów archiwów, które przeszukuje funkcja wyszukiwania plików. Przykład: SearchInFiles=*.EXE *.JAR
SetArchiveBitOnRename=1
Przy zmianie nazwy pliku bit Archiwalny jest teraz domyślnie ustawiany. Należy zmienić wartość na 0, aby zmienić to zachowanie.
ShellExtIcons=1
1: Wyświetla ikony dla rozszerzeń powłoki (różne ikony dla plików). 0: Nie wyświetla.
ShowAMPM=0
Określa, czy czas jest wyświetlany w 12-godzinnym formacie AM/PM (w stylu amerykańskim).
ShowCentury=1
Określa, czy w datach plików na listach plików wyświetlane są cyfry wieku (1/0).
ShowHiddenSystem=0
1: Pokaż pliku ukryte/systemowe.
Showicons=2
Ikony: 0: brak, 1: domyślnie, 2: wszystkie.
ShowEXEandLNKicons=1
Określa, czy wyświetlane są ikony dla plików EXE i LNK (tylko wersja 32-bitowa, wolne).
ShowInstanceNr=1
Określa, czy na pasku tytułu wyświetlany jest numer kopii, jeśli uruchomiono wiele kopii programu (1/0).
SingleClickStart=0
1: Pojedyncze kliknięcie uruchamia programy i otwiera pliki (styl Win98 WEB). 0: Dwukrotne kliknięcie uruchamia programy (domyślnie).
SizeCheck=1
Określa, czy przed kopiowaniem wykonywane jest sprawdzenie, czy na dysku docelowym jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.
SizeFooter=1
Sposób wyświetlania wielkości w nagłówku i stopce: 0: bajty, 1: kilobajty, 2: dynamicznie, 3: dynamicznie z częścią ułamkową.
SizeStyle=0
Sposób wyświetlania wielkości w panelach plików: 0: bajty, 1: kilobajty, 2: dynamicznie, 3: dynamicznie z częścią ułamkową.
Small83names=1
Określa, czy nazwy w starym stylu (8 znaków nazwy i 3 rozszerzenia) są wyświetlane małymi literami, jak w Eksploratorze (1/0).
SortDirsByName=1
Określa, czy katalogi są zawsze sortowane wg nazwy (1/0).
SortUpper=0
0: Domyślna metoda sortowania. 1: Przy sortowaniu plików umieszcza pliki z nazwami rozpoczynającymi się od podkreślenia (_) na końcu. 2: Używa mieszanego sortowania leksykalnego i numerycznego, np. nazwa plik10.txt jest wyświetlana PO nazwie plik1.txt 3: Podobnie jak 2, lecz do porównania używa funkcji StrCmpLogicalW. Wartość 3 wymaga zainstalowanej przeglądarki IE 6.x!
SoundDelay=10
Określa minimalny czas (w sekundach) działania, dla którego odtwarzany jest dźwięk zakończenia działania.
SpaceMovesDown=0
1: Przy wybieraniu plików klawiszem spacji, kursor jest przesuwany do następnego pliku (jak w przypadku klawisza INSERT).
StartupScreen=0
Określa, czy ekran powitalny jest włączony czy wyłączony (1/0).
SyncButtons=63
Określa stan przycisków dla funkcji „Synchronizowanie katalogów”. Wartość parametru jest sumą następujących wartości: 1: Z lewej na prawą. 2: Pliki równe. 4: Pliki różne. 8: Z prawej na lewą. 16: Duplikaty (istnieją po obu stronach) 32: Pojedyncze (istnieją tylko po jednej stronie).
SyncFlags=1
Określa, czy zapamiętywane są ostatnie ustawienia funkcji 'Synchronizowanie katalogów’. Wartość parametru jest sumą następujących wartości: 1: Z podkatalogami 2: Wg zawartości 4: Ignoruj daty 8: Asymetrycznie
TabEnterDirChange=1
Działanie do wykonania przy naciśnięciu przez użytkownika klawisza ENTER na katalogu w zablokowanej zakładce. 0: Nic 1: Otwiera nową zakładkę 2: Wyświetla pytanie.
Test=
Ten parametr jest używany wewnętrznie do sprawdzenia, czy plik ini jest zapisywalny. Jeśli nie, wyświetlany jest komunikat o błędzie.
TestIfSharedDir=1
Określa, czy wykonywane jest sprawdzenie, czy katalog jest udostępniony w sieci -> wyświetla obraz ręki na ikonie (tylko wersja 32-bitowa) (1/0).
Tips=3
Etykietki dla 1: przycisków, 2: napędów, 3: przycisków i napędów.
ToolTipDelay=500
Określa opóźnienie w milisekundach przed wyświetleniem opisów przycisków na pasku przycisków (domyślnie = 500).
TrayIcon=1
Określa, czy ikona zminimalizowanego programu jest przenoszona do obszaru powiadomień (1/0).
Tree=0
Wyświetlaj drzewo 1: nieposortowane, 0: posortowane wg nazwy.
TreeFileLocation=
Definiuje alternatywne położenie plików treeinfo.wc, np.treefilelocation=c:\katalog\treeinfo%D%.wc %D% jest zastępowane przez literę napędu (lub katalog główny udziału, \ jest zastępowane przez _) %R% jest zastępowane przez ścieżkę główną. %L% jest zastępowane przez etykietę wolumenu. Zmienne te muszą być podane wielką literą, w przeciwnym przypadku program TC potraktuje je jako zmienne środowiskowe!
treefilelocationE=
Określa położenie pliku treeinfo tylko dla napędu E. Działa tylko jeśli parametr treefilelocation= także jest ustawiony!
treefilelocation__server_share=
Określa położenie pliku treeinfo tylko dla udziału\\serwer\udział (parametr treefilelocation= MUSI być także ustawiony).
UseFindForTime=1
Określa, czy przy kopiowaniu używana jest funkcja FindFirstFile zamiast GetFileTime (1/0).
UseIniInProgramDir=0
Ten parametr jest odczytywany tylko, jeśli plik wincmd.ini znajduje się w tym samym katalogu co program. Wartość parametru jest sumą następujących wartości: 1: Użycie pliku wincmd.ini w katalogu programu, jeśli nie określono innej wartości poprzez rejestr lub parametry. 2: Użycie pliku wcx_ftp.ini w katalogu programu, jeśli nie określono innej wartości poprzez rejestr lub parametry. 4: Przesłonięcie ustawień w rejestrze (lecz nie parametrów wiersza poleceń).
uselongnames=1
Określa, czy na systemach Windows NT/95/98 używane są długie nazwy plików (1/0).
UseRightButton=1
Użyj 1: prawego/0: lewego przycisku myszy do wybierania.
UseShellConnect=0
1: Używaj starej metody do mapowania udziału sieciowego (obejście problemu z VINES).
UseTrash=1
Określa, czy na systemach Windows 95/98/NT używany jest Kosz, jeśli jest on dostępny i włączony.
Version=
Wersja programu Total Commander (nie zawsze zmieniane).
VersionInOverwrite=1
Wyświetlanie wersji pliku w oknie zastępowania. W przypadku wolnych sieci należy podać wartość 0.
Viewer=none
Określa domyślną przeglądarkę dla klawisza ALT+F3 lub wartość none (brak przeglądarki).
Viewertype=1
0: Wewnętrzna/bieżący plik 1: wybrane 2: zewnętrzna.
Win32TipWindows=1
Określa, czy wyświetlane są etykietki typu Win32 (po prawej dolnej stronie wskaźnika).
Win95Delete=
Określa metodę usuwania, używaną przez program na systemach Win95/98: 0: Używa własnej metody do usuwania plików (większość opcji konfiguracyjnych). 1: Używa metody Eksploratora do usuwania plików. -1 (domyślnie): Jeśli pracuje program Cleansweep, używa metody Eksploratora, aby uniknąć awarii (spowodowanej niezgodnością pomiędzy programem Cleansweep a metodą usuwania programu Total Commander). Jeśli program Cleansweep nie pracuje, używa własnej metody.
Winsock=c:\windows\winsock.dll
Definiuje położenie biblioteki Socket dla FTP (wersja 16-bitowa).
Wsock32=c:\windows\wsock32.dll
Definiuje położenie biblioteki Socket dla FTP (wersja 32-bitowa).
XPMoveMethod= 1:
Przy przenoszeniu plików stosowane są uprawnienia foldera docelowego. 0: Uprawnienia plików są zachowywane. Domyślnie: Windows XP- 1, inne systemy- 0.
ZipMagic=0
Określa, czy przy otwieraniu plików ZIP pomijane jest wykrywanie programu ZipMagic (1/0).
[shortcuts]
Skróty klawiaturowe zastępujące skróty domyślne.
CAS+F2=cm_renameonly
W tym przykładzie, kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+Shift+F2 wywołuje funkcję wewnętrzną cm_renameonly. (C=Ctrl, A=Alt, S=Shift)
[packerplugins]
Wszystkie skonfigurowanie modułu kompresorów (patrz strona Konfiguracja – Kompresory)
bz2=27,c:\totalcmd\bzip2dll.dll
Moduł dla kompresora bzip2. 27 to suma wszystkich funkcji biblioteki DLL: 1: Może tworzyć nowe archiwa. 2: Może modyfikować istniejące archiwa. 4: Obsługuje wiele plików w jednym archiwum. 8: Może usuwać pliki z archiwum. 16: Obsługuje okno opcji. NIE należy wpisywać tej liczby ręcznie, program wprowadzi ją przy pierwszym ładowaniu biblioteki DLL.
[1024×768 (10×20)]
Dane specyficzne dla określonej rozdzielczości.
x=
Określa położenie okna programu w osi x.
y=
Określa położenie okna programu w osi y.
dx=
Szerokość
dy=
Wysokość
Divider=500
Położenie separatora paneli w promilach (0..1000).
DividerComments=500
Położenie separatora paneli w promilach, w widoku komentarzy (Ctrl+Shift+F2).
DividerQuickView=500
Położenie separatora paneli w promilach, gdy wyświetlany jest panel szybkiego podglądu (CTRL+Q). Dwa separatory można ustawić niezależnie, wybierając opcję 'Zapisz położenie’ w odpowiednich trybach (z panelem szybkiego podglądu i bez niego).
FontCharset=1
Zestaw znaków (Zachodni, Cyrylica itd.) czcionki paneli plików.
FontCharsetWindow=1
Jak wyżej, ale dla czcionki okna głównego.
Fontsize=8
Wielkość czcionki.
Fontname=Helv
Czcionka
FontWeight=700
Styl czcionki (400=regularna, 700=pogrubiona).
Fontsizewindow=
Wielkość czcionki dla pozostałej części okna głównego.
FontnameWindow=
Czcionka dla pozostałej części okna głównego.
FontWeightWindow=
Styl czcionki dla pozostałej części okna głównego.
Iconsize=10
Wielkość ikon dla wersji 16-bitowej (w punktach).
Iconsize32=16
Wielkość ikon dla wersji 32-bitowej (w pikselach).
maximized=0
0=normalne, 1=zmaksymalizowane
Tabstops=104,109,158,58,374,93
Położenia kolumn.
Compare*=
Współrzędne i inne opcje okna Porównywanie wg zawartości.
MenuChange*=
Jak wyżej, dla okna Zmiana menu Start.
Print*=
Dla okna podglądu wydruku.
Rename*=
Okno zmiany nazwy
Search*=
Okno wyszukiwania
Sync*=
Synchronizowanie katalogów
TreeDlg*=
Widok drzewa
[left]
Lewy panel plików (takie same parametry są stosowane dla prawego)
path=D:\TPW\
Ostatni aktywny katalog
ShowAllDetails=1
0: tylko nazwy plików, 1: wszystkie dane, 2: drzewo
show=1
1: wszystko, 2: tylko programy, 3: zdefiniowane przez użytkownika
SpecialView=
Numer widoku kolumn użytkownika, przesłania parametr show=. Ten oddzielny parametr zastosowano, aby unikąć problemów z wcześniejszymi wersjami programu Total Commander.
sortorder=0
Sortowanie wg 0: nazwy, 1: rozszerzenia, 2: wielkości, 3: daty, 4: bez sortowania
customsortorder=0
Sortowanie wg kolumny użytkownika (tylko w trybie kolumn użytkownika), 100=pierwsza kolumna użytkownika, 101=druga itd.
negative Sortorder=0
Odwrotny porządek sortowania
userspec=*.wav
Symbole wieloznaczne zdefiniowane przez użytkownika.
[Colors]
Ustawienia kolorów okna głównego.
InverseCursor=0
Określa, czy kursor jest wyświetlany jako wypełniony pasek (1).
InverseSelection=0
Określa, czy wybrane pliki są zaznaczane wypełnionymi paskami (1).
BackColor=16777215
Kolor tła (rgb: czerwony+256*zielony+65536*niebieski)
ForeColor=-1
Kolor pierwszego planu (-1=domyślnie).
MarkColor=255
Kolor zaznaczenia
CursorColor=8421504
Kolor kursora
CursorText=16777215
Kolor tekstu kursora (tylko dla kursora w negatywie).
ThumbnailFrame=-1
Określa kolor ramki wokół miniatur: -1: Domyślnie, -2: Niewidoczna lub wartość RGB.
CompareText
Porównywanie plików, tryb tekstowy: Kolor dla różnic.
CompareTextSel
Jak wyżej, lecz dla wybranego tekstu.
CompareBinary
Porównywanie plików, tryb binarny: Kolor dla różnic.
CompareBinarySel
Jak wyżej, lecz dla wybranego tekstu.
[Layout]
Parametry w tej sekcji określają, które części interfejsu użytkownika programu Total Commander są wyświetlane. Wszystkie parametry można zmienić w głównym oknie konfiguracji.
[Packer]
Parametry dotyczące kompresorów.
ZIP=c:\utils\zip\pkzip.exe
Ścieżka i nazwa pliku kompresora pkzip.
UnZIP=c:\utils\zip\pkunzip.exe
Ścieżka i nazwa pliku kompresora pkunzip.
ACE=c:\utils\arj\ace.exe
Ścieżka i nazwa pliku kompresora ACE.
ARJ=c:\utils\arj\arj.exe
Ścieżka i nazwa pliku kompresora ARJ.
LHA=c:\utils\lha\lha.exe
Ścieżka i nazwa pliku kompresora LHA.
RAR=c:\utils\rar\rar.exe
Ścieżka i nazwa pliku kompresora RAR.
UC2=c:\utils\uc2\uc.exe
Ścieżka i nazwa pliku kompresora UC2.
ARJlongnames=0
Określa, czy do kompresora ARJ przy pakowaniu przekazywane są długie nazwy plików (dotyczy tylko systemów Win95/Win98).
DefPlugin=cab
Ostatnio użyty moduł kompresora.
ExpertMode=0
1: Uruchamia pliki bezpośrednio z archiwów po naciśnięciu klawisza ENTER; 0: Wyświetla arkusz właściwości.
ExtractPathInZIP=1
Określa, czy pliki są rozpakowywane do zapisanych z nimi ścieżek.
InternalUnzip=1
Określa, czy używany jest wewnętrzny kompresor unzip.
InternalUnarj=1
Jak wyżej, dla archiwów ARJ.
InternalUnlzh=1
Jak wyżej, dla archiwów LHA.
InternalUnace=1
Jak wyżej, dla archiwów ACE.
InternalUnrar=1
Jak wyżej, dla archiwów RAR.
InternalZIP=1
Określa, czy używany jest wewnętrzny kompresor ZIP.
InternalZipRate=6
Stopień kompresji dla wewnętrznego kompresora ZIP (0: bez kompresji, 1: najszybsza, 9: najlepsza).
InternalzipTemp=c:\temp
Ścieżka plików tymczasowych dla wewnętrznego kompresora ZIP.
LastUsedPacker=1
Ostatnio użyty kompresor.
LinuxCompatible=1
1: Tworzy archiwa TAR zgodne z systemem Linux 0: Tworzy archiwa TAR zgodne z systemem SunOS.
NoDelete=0
1: Nie usuwa rozpakowanych plików z niepoprawną sumą CRC.
OpenPartial=0
1: Otwiera częściowe pliki ZIP, np. częściowo pobrane archiwa ZIP.
RemovableInTemp=0
1: Program Total Commander modyfikuje pliki ZIP na dyskach wymiennych w następujący sposób: tworzy nowe archiwum w katalogu TEMP, usuwa stare archiwum, kopiuje nowe na dysk wymienny. 0: W przypadku dyskietek jak 1, w przypadku większych nośników (ZIP, JAZ) bezpośrednio na dysku, bez korzystania z katalogu TEMP.
UnZIPOverwrite=0
Określa, czy podczas rozpakowywanie pliki są zawsze zastępowane.
VerifyZIP=1
1: Testuje plik ZIP po pakowaniu, 0: Bez testowania
Zip83Name=0
Określa, czy pliki są pakowane przy użyciu nazw alternatywnych (8 znaków nazwy i 3 rozszerzenia), tzn. bez zachowywania długich nazw (1/0).
ZIPDirectoryOfFile=1
Określa, czy w archiwum są zapisywane ścieżki plików.
ZIPlikeDirectory=1
Określa, czy archiwa są traktowane jak katalogi.
zipnt=0
Określa, czy używany jest program Info-zip for NT (0: nie, 1: Zip-NT 2.0.1 (z poprawką wprowadzoną przez program Total Commander), 2: nierozpoznana wersja).
ZIPRecurseSubdirs=1
Określa, czy są pakowane podkatalogi katalogów.
ZipSetDateToNewest=0
Określa, przy pakowaniu z użyciem wewnętrznego kompresora ZIP, czy data archiwum jest ustawiana na datę najnowszego pliku w archiwum (1/0).
[Buttonbar]
Pasek narzędzi
Buttonbar=d:\tpw\exetpu\chris.bar
Domyślny pasek przycisków.
Buttonheight=29
Wielkość ikon
FlatIcons=1
1: Ikony płaskie 0: Ikony z efektem 3D
SmallIcons=1
1: Używane są małe ikony 16×16 0: Używane są ikony o wielkości zdefiniowanej przez użytkownika
[Command line history]
Lista ostatnio użytych poleceń.
0=regedit 0:
Ostatnie polecenie itd.
1=calc
[DriveHints]
Zdefiniowane przez użytkownika opisy napędów, wyświetlane po rozwinięciu listy wyboru napędu.
E=Napęd ZIP
Jeden wiersz z literą napędu dla każdego napędu, dla którego dodawany jest opis.
[Lister]
Ustawienia przeglądarki
Maximized=1
Pełen ekran
x=54
Położenie (x)
y=-1
Położenie (y)
dx=587
Szerokość
dy=483
Wysokość
TextWidth=80
Szerokość tekstu (w znakach)
binwidth=75
Szerokość wyświetlania binarnego
BmpStartup=1
1: Zawsze ładuje i wyświetla pliki graficzne 0: Ładuje pliki graficzne jako binarne, lecz wyświetla w trybie 'Obraz/multimedia’
Font1=Arial,-15,b
Czcionka (jeśli inna niż domyślna)
Font2=Arial,-15,b
Font3=Arial,-15,b
Font4=Courier New,18,b
Czcionka drukarki (stałej szerokości)
Font5=Arial,20
Czcionka drukarki (zmiennej szerokości)
HTMLAsText=1
Określa, czy kod HTML jest automatycznie konwertowany na tekst z łączami.
IView=1
Określa, czy do ładowania innych obrazów, np. JPG, używany jest program IrfanView/XnView.
IviewAdditionalTypes=
Dodatkowe typy plików, przekazywane do programu IrfanView/XnView dla konwersji. Przykład: *.xyz *.abc
IViewPath=
Ścieżka do pliku wykonywalnego EXE programu IrfanView/XnView.
LinkBraces=1
Określa, czy w trybie Tekst HTML wokół łączy wyświetlane są nawiasy klamrowe {}.
Multimedia=1
1: Zawsze ładuje i odtwarza pliki dźwiękowe i wideo. 0: Ładuje takie pliki jako binarne, lecz odtwarza w trybie 'Obraz/multimedia’.
RTF=1 Określa,
czy pliki RTF są automatycznie wykrywane.
SearchGoBack=3
Określa ile wierszy, w oknie przeglądarki, poprzedza wiersz z wyszukanym tekstem.
ShrinkBitmap=0
1: Dopasowuje (zwiększa lub zmniejsza) wyświetlany obraz do wielkości okna.
Startup=0
Ten parametr przechowuje tryb i czcionkę używane po otwarciu przeglądarki: 0=Automatycznie, 1=Tekstowo, 2=Binarnie, 3=Szesnastkowo, 0=Automatycznie, 16=ANSI, 32=ASCII, 48=Zmienna
TabWidth
Szerokość tabulatorów (domyślnie 8).
Wrap=1
Określa, czy wiersze są zawijane (1) czy nie (0).
LeftMargin=200
Margines dla drukowania (w 1/10 mm).
RightMargin=0
TopMargin=200
BottomMargin=200
[Confirmation]
Potwierdzenia.
deleteDirs=0
Określa, czy przed usuwaniem niepustych katalogów jest wyświetlane okno potwierdzenia (1/0).
OverwriteFiles=0
Określa, czy przed zastępowaniem plików jest wyświetlane okno potwierdzenia (1/0).
OverwriteHidSys=0
Określa, czy przed zastępowaniem/usuwaniem plików ukrytych/systemowych jest wyświetlane okno potwierdzenia (1/0).
OverwriteReadonly=0
Określa, czy przed zastępowaniem/usuwaniem plików tylko do odczytu jest wyświetlane okno potwierdzenia (1/0).
MouseActions=0
Określa, przy przed wykonaniem działania dla upuszczania plików jest wyświetlane okno potwierdzenia (1/0).
[Extensions]
Skojarzenia dla funkcji klawiszy ALT+F3.
pif=c:\windows\pifedit.exe ^.pif
np. Edytor PIF dla plików *.pif
[Tabstops]
Kolumny dla paneli plików (ta sekcja jest używana tylko jeśli nie określono odpowiednich parametrów w sekcji bieżącej rozdzielczości ekranu!)
0=99
Rozszerzenie
1=101
Wielkość
2=136
Data
3=156
Czas
4=51
Atrybuty
5=93
Szerokość odniesienia (używana przy automatycznym dopasowywaniu kolumn).
AdjustWidth=1
Określa, czy szerokość kolumny Nazwa jest automatycznie dostosowywana po zmianie szerokości okna.
[user]
Menu definiowane przez użytkownika
menu1=Katalog główny dysku C
Nazwa pozycji
cmd1=cd c:\
Polecenie
param1=
Parametry
path1=
Ścieżka początkowa
iconic1=
1: Okno zminimalizowane po uruchomieniu
[dirmenu]
Menu katalogów zdefiniowane przez użytkownika (CTRL+D) parametry są takie same jak w sekcji [user]
[SearchName]
Te trzy sekcje zawierają parametry poprzednich wyszukiwań.
[SearchIn]
[SearchText]
[Selection]
Określa ostatnio użyte symbole wieloznaczne wyboru (Szary+).
[RenameTemplates]
Określa ostatnio użyte ciągi w Narzędziu zmiany nazw.
[PrintDir]
Automatycznie zapisane ustawienia okna drukowania.

Opis pochodzi z pliku pomocy.

2 thoughts on “Total Commander – naturalne sortowanie

 1. Dziękuję za opis o naturalnym sortowaniu. Szukałem tego w opcjach programu, ale niestety …
  A tu proszę 😉
  Pozdrawiam
  Jacek

 2. Dziękuję 🙂

  To wszystko jest bardzo SUPER.
  Od dawna poszukiwałem odpowiedzi na pytanie „Co i jak zrobić, żeby się >normalnie< wyświetlało"? – No i w końcu znalazłem.

  Chciałbym jeszcze zmienić opcje widoku. Ale w ustawieniach trzeba używać specjalistycznych poleceń. A ja nie mam o tym pojęcia i – jak dotąd – nie znalazłem chętnych do pomocy.
  Może u Pana coś znajdę?…

  Na razie zmieniłem tylko kolejność wyświetlania. (Jeszcze nie sprawdziłem.)

  Jeszcze raz BARDZO DZIĘKUJĘ i POZDRAWIAM

  Andrzej

Skomentuj Andrzej Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Releated

SSMTP czyli simple SMTP

SSMTP to program służący do dostarczania wiadomości e-mail z lokalnego komutera/servera do skonfigurowanego hosta pocztowego (mailhub). Nie jest to serwer pocztowy (jak serwer poczty sendmail z bogatymi funkcjami) i nie odbiera poczty, nie rozszerza aliasów ani nie zarządza kolejką. Jednym z jego głównych zastosowań jest przesyłanie zautomatyzowanych wiadomości e-mail (takich jak alerty systemowe) za pomocą […]

Instalacja OpenVPN z autoryzacją PAM, LDAP, kluczami lub certyfikatami

VPN – vpn umożliwia nam stworzenie wirtualnego szyfrowanego tunlu np. pomiędzy nami, a jakimś serwerem bądź domową/firmową siecią. W skrócie po podłączeniu się przez VPN do naszej sieci jesteśmy traktowani tak jak byśmy siedzieli w firmie czyli mamy dostęp do naszej sieci lokalnej tak jak byśmy fizycznie siedzieli w firmie. OpenVPN – pakiet oprogramowania, który […]